Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leerling: de persoon die begeleiding nodig heeft en deze daadwerkelijk geniet
Betaler: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de financiële consequenties van de begeleiding
Afnemer: de combinatie van betaler en leerling die gezamenlijk de begeleidingsovereenkomst ondertekenen.
Begeleidingsovereenkomst: het officiële document waarin zowel de afspraken voor de begeleiding als de daaraan verbonden financiële consequenties worden vastgelegd. 

HO: Huiswerkinstituut Orbit

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HO en afnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming
3.1 De begeleidingsovereenkomst komt tot stand, nadat de afnemer zich heeft aangemeld via de website. 
3.2 HO behoudt zich het recht voor een leerling de toegang te weigeren tot HO.
3.3 De begeleidingsovereenkomst komt tot stand door de ondertekening van betaler, waarin de betaler garant staat voor de betaling van de studiebegeleiding.
3.4 De leerling verplicht zich met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst te houden aan de afspraken die tijdens het kennismakingsgesprek zijn gemaakt.

Artikel 4: Werkwijze
4.1 De afnemer heeft kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de begeleidingsovereenkomst.
4.2 Deze overeenkomst worden tegelijkertijd met de begeleidingsovereenkomst aan de afnemer aangeboden.
4.3a De laatst geldige versie van de Algemene Voorwaarden is steeds op de website te lezen.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaler wordt verzocht het in de begeleidersovereenkomst vastgestelde lesgeld per automatisch incasso iedere maand te voldoen, zodoende dat het lesgeld binnen de betalingstermijn van de factuur is overgeschreven op de rekening van HO. 
5.2 Indien de betaler niet binnen de in artikel 5.1 genoemde betalingstermijn heeft betaald, is de betaler zonder ander ingebrekestelling in verzuim. Na twee betalingsherinneringen zal de begeleiding van de leerling stoppen. 
5.3 Wijzigingen in de factuurbedragen voor de begeleiding worden u tijdig doorgegeven.

Artikel 6: Annuleren
6.1 Lessen die uitvallen door ziekte van de begeleider worden ingehaald.
6.2 Lessen die uitvallen door ziekte of andere reden door leerling kunnen altijd worden ingehaald.

Artikel 7:
7.1 HO is ten alle tijde bevoegd een begeleidingsovereenkomst in te trekken en/of op te zeggen. Afnemer is dan slechts gehouden te betalen voor de genoten periode.
7.2 Opzegging van de begeidingsovereenkomst dient door de afnemer tijdig minimaal 1 maand van ter voren doorgegeven te worden.
7.3 Indien de afnemer met betaling in gebreke blijft, heeft HO het recht de dienstverlening aan de afnemer op te schorten dan wel te staken. Zulks onverkort de verplichtingen van afnemer om de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig na te komen.

Artikel 8 Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de partij daartoe is verhinderd als gevolg van niet toerekenbare tekortkomingen. Van een niet toekenbare tekortkoming van Ho is onder meer sprake indien HO niet in staat is haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen als gevolg van de al dan niet toereikbare niet nakoming van verplichtingen jegens HO door derden van wiens HO gebruik maakt of wie HO afhankelijk is bij de uitvoering van de begeleidingsovereenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van HO, onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van de begeleidingsovereenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad, is het beperkt tot het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten, getekend over de laatste betalingsperiode.
9.2 HO kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor-en studieresultaten van de leerling.

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten omtrent de dienstverlening tijdens de begeleidingsperiode dienden binnen 7 dagen na het ontstaan ervan bij HO schriftelijk ter kennis gebracht te worden. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat afnemer zijn rechten terzake verliest.
10.2 Klachten van welke aard dan ook, schorten de begeleidingsovereenkomst tussen afnemer en HO niet op, nog houdt het klagen in dat wederzijdse rechten en verplichtingen niet nagekomen zullen worden.
10.3 Klachten na de begeleidingsperiode worden niet behandeld.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Op alle door HO te sluiten begeleidingsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen, die niet in onderlinge overleg zijn op te lossen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissementsrecht Amsterdam. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.